Pirms reģistrēšanās portālā Pilsetas.lv (turpmāk tekstā Portāls vai portāls Pilsetas.lv), rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus. Reģistrējoties Jūs PIEKRĪTAT turpmāk iekļautajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs nepiekrītat, lūdzu pārtrauciet reģistrācijas procesu.
Šie noteikumi tiek piemēroti kā reģistrētiem tā arī nereģistrētiem portāla lietotājiem. Jūs piekrītat, ka visi strīdi tiek nokārtoti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

REĢISTRĀCIJA UN PERSONĪGIE DATI

1. Reģistrējoties lietotājam jāsniedz tikai pareiza un pilnīga pieteikšanās informācija. Lietotājam aizliegts izmantot kādas citas personas informāciju. Administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu, vai sniegtā informācija ir pilnīga un precīza. Ja lietotājs iesniedz nepareizu vai maldinošu pieteikšanās informāciju, pilsetas.lv administrācijai ir tiesības nekavējoties šo lietotāju bloķēt un, vajadzības gadījumā, bez jebkāda papildu paziņojuma veikt nepieciešamās darbības, lai nākotnē minētajam lietotājam nebūtu iespējams reģistrēties portālā.
2. Reģistrējoties piekrīt un apstiprina, ka tikai vienīgi viņš pats ir atbildīgs par sniegto pieteikšanās datu konfidencialitāti. Portāls Pilsetas.lv jebkurā gadījumā nav uzskatāms par atbildīgu par lietotāja un (vai) kādas trešās personas zaudējumiem tā iemesla dēļ, ka lietotājs norādījis nepareizus un (vai) nepilnīgus datus vai arī nav izdarījis izmaiņas informācijā, ja tas bijis vajadzīgs.
3. Lietotājs apņemas nodrošināt pieteikšanās datu konfidencialitāti un neizpaust tos trešajām personām. Viņš uzņemas atbildību par jebkurām trešo personu veiktajām darbībām, ja tās veiktas, pamatojoties uz lietotāja pieteikšanās datiem, kā arī uzņemas atbildību par visām saistībām un pienākumiem, kas radušies trešo personu darbību rezultātā vai saistīti ar tām saistībā ar pieteikšanās datu izmantošanu.
4. Lietotājs piekrīt, ka portālam Pilsetas.lv ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji un vienīgi pēc saviem ieskatiem, nepaziņojot par to lietotājam, anulēt visus vai daļu no lietotāja datiem, kā arī citu informāciju, kuru lietotājs sagatavojis.
5. Reģistrējoties portālā Pilsetas.lv un iesniedzot savus datus un (vai) informāciju, lietotājs bez nosacījumiem un neatsaucami piekrīt tam, ka Pilsetas.lv pārvalda un uztur jebkādus lietotāja personīgos datus un citu saņemto informāciju un izmanto šo informāciju šī līguma, portāla pakalpojumu, tiešā mārketinga, statistikas nolūkiem kā arī sniedz tos trešajām personām.
6. Lietotājs saprot un piekrīt, ka, reģistrējoties portālā Pilsetas.lv, viņš piekrīt saņemt jebkādu informācijas, reklāmas un cita veida satura apjomu, kādu piegādās Pilsetas.lv. Informācijas saņemšanu iespējams atsaukt sadaļā Mans Profils >> Iestatījumi

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

1. Pilsetas.lv patur tiesības jebkurā brīdī, nepaziņojot par to lietotājam, mainīt pakalpojumu vai atsevišķas to daļas, funkcijas un jebkādu citu portālā sniegtu informāciju. Lietotājs piekrīt, ka Pilsetas.lv netiks uzskatīta par atbildīgu par zaudējumiem un (vai) nelabvēlīgu iedarbību, kas radusies šo izmaiņu rezultātā un noraida jebkādas prasības, kuras pret Pilsetas.lv izvirzītas saistībā ar šādām darbībām.
2. Pilsetas.lv ir tiesības jebkurā brīdī bez paziņojuma, uz nenoteiktu laiku un bez iemesla ierobežot vai atcelt lietotāja piekļuvi portālam.
3. Ja lietotāja piekļuve portālam tiek ierobežota vai atcelta ar pārkāpumu nesaistītu iemeslu dēļ, Pilsetas.lv apņemas pagarināt visus apmaksātos pakalpojumus, kurus lietotājs pasūtījis, uz ierobežošanas vai atcelšanas laiku.
4. Ja tiek veikti portāla uzturēšanas darbi, Pilsetas.lv ir tiesības ierobežot vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu uz nenoteiktu laika posmu. Visiem lietotājiem tiek paziņots par profilaktisko darbu tā sākuma datumā. Šādā gadījumā Pilsetas.lv pagarinās lietotāja apmaksāto pakalpojumu sniegšanu par laika posmu, kad šādi pakalpojumi nav sniegti.
5. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no Pilsetas.lv izmantošanas, izdzēšot savu profilu. Klients, kurš samaksājis par konkrētiem pakalpojumiem, bet kurš brīvprātīgi atsakās no to izmantošanas, naudu atpakaļ nesaņem.
6. Lietotājs apņemas lietot Portālu tikai legāliem mērķiem.
7. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Portāla drošību, kā arī veikt Portāla vai tā daļas nelegālu kopēšanu.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

1. Lietotājs piekrīt, ka Pilsetas.lv nav un nebūs uzskatāma par atbildīgu par pakalpojumu sniegšanu, ja rezultātā lietotājiem vai trešajām personām radušies zaudējumi vai kaitējumi Pilsetas.lv sniegto pakalpojumu rezultāta.
2. Lietotājs piekrīt, ka portāls no savas puses negarantē, ka visi pakalpojumi tiks sniegti savlaicīgi un pienācīgi vai ka to sniegšana patērētājam vai trešajām personām neizraisīs negatīvas sekas. Pilsetas.lv nav atbildīga par portāla saturu, ja neatbilstība, neprecizitātes vai kļūdaina informācija kopumā izraisa negatīvas sekas klientam vai trešajai personai.
3. Pilsetas.lv nav atbildīga par jebkādiem kaitējumiem un (vai) zaudējumiem, kas lietotājam var rasties saistībā ar pakalpojumu izmantošanu un jebkāda satura augšupielādi, sūtīšanu vai cita veida pārsūtīšanu, vai pieejamības nodrošināšanu.
4. Lietotājs piekrīt faktam, ka Pilsetas.lv nav uzskatāma par atbildīgu par saturu, kuru lietotājs vai cita trešā personas portālā izmanto. Šeit tiek ietverts arī šāda satura izraisīts kaitējums.
5. Lietotājs piekrīt, ka Pilsetas.lv nekādos apstākļos nav uzskatāma par atbildīgu par visām vai jebkādām lietotāja darbībām vai to trūkumu, kuras saistītas ar pakalpojumu izmantošanu. Lietotājs uzņemas visu atbildību par jebkāda veida bojājumu vai kaitējumiem, kas viņam vai trešajai personai var rasties šo pakalpojumu izmantošanas laikā.
6. Lietotājam arī jānodrošina, lai Pilsetas.lv nekad nav jāuzņemas nekāda juridiska atbildība, pienākums atlīdzināt vai kā citādi kompensēt jebkādu zaudējumu, kaitējumu vai citas izmaksas, kuras radušās tā rezultātā, ka lietotājs izmantojis portāla iespējas un pakalpojumus.

SATURA IEROBEŽOJUMI

1. Pilsetas.lv aizliedz jebkādas darbības, kuras:
- veicina rasu, etnisko vai ar kultūru saistītu diskrimināciju,
- var būt apvainojošas vai izraisošas zaudējumus portāla lietotājam vai viņa cieņai un pašlepnumam,
- pārkāpj jebkādu likumu, kas Latvijas Republikā nostiprināts kā likumīgas tiesības uz privātumu vai publicitāti,
- ir kaitīgas vai apdraud personas vai īpašumu, vai privātīpašumu un kuru rezultātā tiek pārkāpti kādi citi Latvijas vai starptautiskie līgumi.
2. Prasības fotogrāfijām:
- aizliegts ievietot ar autortiesībām aizsargātu attēlu,
- aizliegts augšupielādēt fotogrāfijas, kuras veicina vardarbību,
- aizliegts augšupielādēt fotogrāfijas, kas satur erotisku vai pornografisku saturu
3. Aizliegts saturs:
Rīcība vai portalā publicēta informācija, kas aizskar vai apvaino sabiedrības vai privātpersonu godu un cieņu; izraisa etnisku naidu un veicina cita veida naidu; mudina uz Latvijas likumīgās valdības gāšanu; pamudina apdraudēt Latvijas Republikas suverenitāti, tās teritoriālo integritāti un politisko neatkarību; izraisa naidu vai karu, nicinājumu, izraisa diskrimināciju, vardarbību, fizisku iesaistīšanos cīņā ar cilvēku grupu vai tai piederošu personu, pamatojoties uz dzimumu, seksuālo orientāciju, rasi, nacionalitāti, valodu, izcelsmi, sociālo statusu, reliģiju, ticējumiem vai viedokļiem, reproducē pornogrāfijas reklamēšanu, kā arī veicina un (vai) reklamē seksuālos pakalpojumus, seksuālo izvirtību; atbalsta indivīdu kaitīgus paradumus. Par visām minētajām darbībām atbildību uzņemas tikai lietotājs. Šādi lietotāji tiek nekavējoties izslēgti, un šādām personām var tikt piemērots krimināls, administratīvs vai civila rakstura sods. Portāla Administrācija sniegs visu informāciju par šādiem lietotajiem drošības instancēm.
4. Satura izmantošana
Pilsetas.lv publicēto saturu nav atļauts kopēt, pārpublicēt, pārsūtīt vai izplatīt bez portālā atļaujas Satura izmantošana kādam citam nolūkam ir Pilsetas.lv autortiesību pārkāpums, un šāda rīcība var tikt sodīta.
5. Īpašumtiesības uz saturu
Publicējot savu saturu Pilsetas.lv, lietotājs piekrīt, ka Pilsetas.lv nekļūst par satura īpašnieku. Par visu publicēto saturu nes atbildību tikai un vienīgi lietotājs.
6. Ir aizliegts publicēt dzimumorgānu, dzimumaktu attēlus un arī jebkuru citu pornogrāfisko materiālu, kas var būt aizskarošs citiem lietotājiem.

Добро пожаловать в панель управления портала Pilsetas.lv!

Зарегистрируйтесь, а затем:
  • Вы предприниматель и хотите продвигать свой бизнес по всей Латвии? Создайте профиль компании в разделе "Предприятия"!
  • Знаете интересный объект для осмотра и считаете, что другие тоже захотели бы о нем узнать? Добавьте его в раздел "Объекты"!
  • Хотите сообщить о событии? Напишите об этом в разделе "Новости"!
  • В вашем городе/районе/поселении будет проходить замечательное мероприятие? Добавьте его в раздел "Мероприятия"!
  • Каждый приглашается принять участие в создании содержания портала!
Заметили ошибки? Есть предложения, вопросы? Смело пишите на info@pilsetas.lv!