Alūksnes pašvaldība veselības centra projektam otrreiz atteikto atbalstu uzskata par būtisku šķērsli novada attīstībai

  • Alūksnes pašvaldība veselības centra projektam otrreiz atteikto atbalstu uzskata par būtisku šķērsli novada attīstībai

Publicēts: 20:58 03.12.2020 Pievieno notikumu
Alūksnes novada pašvaldība no Finanšu ministrijas projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas saņemto atbildi, kurā komisija paziņo, ka atstāj negrozītu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) 2. septembra lēmumu neuzņemties saistības un neslēgt vienošanos ar pašvaldību par projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanu, uzskata par būtisku šķērsli pierobežas reģiona attīstībai.

Šovasar Alūksnes novada pašvaldība plānoja sākt īstenot projektu “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, tomēr tas pašvaldībai netiek ļauts, jo atbildīgās institūcijas atsakās slēgt vienošanos ar pašvaldību par projekta īstenošanu sākotnēji apstiprinātam projektam.

Pašvaldības vadība jau vairākkārt publiski paudusi bažas par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) apzinātu nevēlēšanos saskaņot šo projektu un vēlmi Alūksnei apstiprināto ERAF finansējumu atņemt, iespējams, pārdalot to citur.

– Saņemtajā dokumentā neredzam būtiski jaunus argumentus, ar ko tiktu pamatots lēmums. Komisija norāda, ka nav guvusi pārliecību par specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu, izvērtējot nomnieka finansiālās un darbības spējas saistībā ar izmaiņām tautsaimniecībā Covid-19 izraisītās krīzes un Alūksnes ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ. Zīmīgi, ka atbildi no Finanšu ministrijas komisijas pašvaldībā saņēmām 12. novembra vakarā, pāris stundu pēc tam, kad visa valsts uzzināja par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces demisiju. Tieši Pūces kunga vadītā ministrija aktīvi iebilda šī projekta īstenošanai, – uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

Viņš norāda, ka veselības veicināšanas pakalpojumu centra projektam bija jāveicina Alūksnes novada un apkārtējā reģiona ekonomiskā attīstība, radot jaunas darba vietas, veidojot jaunus pakalpojumus un piesaistot privātas investīcijas.

– Šī projekta saturu pašvaldība detaļās bija izklāstījusi atbildīgajām institūcijām un tagad tās secina, ka tas neatbilst pašu izsludinātajai aktivitātei. Laikam ar šo projektu esam mērķējuši augstāk un tālāk nekā mums ļauts pēc VARAM ieskatiem. Mūs nepamet sajūta, ka reģionos un it sevišķi pierobežā nedrīkst celt dzīves kvalitāti un investīcijas šeit ir nelietderīgas. Bet, neskatoties uz to, pašvaldībai ir augstas gatavības rezerves projektu idejas, ko esam gatavi realizēt, – norāda A. Dukulis.

Juris Pūce raidījumā “Krustpunktā” maldina sabiedrību par Alūksnes veselības veicināšanas centra projektu

Vakardien par demisiju paziņojušais VARAM ministrs J. Pūce publiski vairākkārt paudis, ka neatbalsta Alūksnes novada pašvaldības projektu. Trešdien, 11. novembrī, Latvijas sabiedrisko mediju raidījumā “Krustpunktā” J. Pūce par Alūksnes novada pašvaldības projektu “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” pauda tendenciozi negatīvu informāciju, tā kārtējo reizi maldinot sabiedrību un sējot nepatiesu aizdomu ēnu par šī projekta mērķiem.

– Noklausoties raidījumu, pašvaldībā bijām pārsteigti par ministra teikto. Pēc raidījumā izskanējušās Pūces kunga atbildes uz žurnālista jautājumu secinājām, ka ministrs kaut kāda iemesla dēļ savā publiskajā komunikācijā neizmanto aktuālos faktus par šo projektu, lai gan nešaubīgi ministrijas rīcībā ir visa nepieciešamā informācija. Šī iemesla dēļ ministram nosūtījām vēstuli, un darām zināmu to arī plašsaziņas līdzekļiem. Raidījumā Pūces kungs apgalvo, ka vairākas reizes ir bijis Alūksnē, bet nepasaka, ka Alūksnē ar pašvaldības pārstāvjiem ir ticies vien Ministru kabineta izbraukuma sēdes laikā pirms gada, 2019. gada 12. novembrī. Savukārt šovasar ministrs Alūksnes novadā apmeklēja suņu sporta sacensības, kurās pasniedza balvas. Ar nožēlu jāatzīst, ka Pūces kungs nevēlējās pie viena tikties ar pašvaldības vadību, vietējiem uzņēmējiem, kas ir gatavi iesaistīties projekta īstenošanā, un iedzīvotājiem, lai iepazītos ar projektā plānoto un izzinātu neskaidros jautājumus, ja tādi bija. Pūces kungs vadīja ministriju, kuras atbildībā ir valsts reģionālā attīstība, taču ministra rīcība attiecībā uz Alūksnes novada attīstībai nozīmīgo projektu liecina, ka reģionu izaugsme un darba vietu radīšana nav viņa prioritāte. Šobrīd valstiskā līmenī ir uzsākta cīņa pret maldinošas informācijas izplatīšanu. Šai cīņā iesaistījies pat Valsts prezidents Egils Levits, kurš aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt informācijas avotus un to paustās ziņas. Un te šī situācija, kad augsta valsts amatpersona publiski pauž maldinošu informāciju par Alūksnē iecerēto attīstības projektu, tādejādi veidojot par to nepatiesu priekšstatu sabiedrībā, – norāda Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU.
Projektu “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Alūksnē bija paredzēts īstenot atbilstoši Ministru kabineta 10.11.2015. noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”.

Veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvniecības izmaksas ir 3,2 miljoni eiro no ERAF un ap 6 miljoniem eiro Alūksnes novada pašvaldības finansējums, ko plānots ņemt kā aizņēmumu Valsts kasē.

Projekts paredz izbūvēt veselības veicināšanas pakalpojumu centru kā objektu komercdarbībai, kas tiek nodots nomā uzņēmējdarbības veikšanai, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi, kā arī izveidot tam piebraucamo ceļu. Projekta mērķis ir Alūksnes novadā radīt jaunas darbavietas, piesaistīt privātās investīcijas un padarīt pieejamus veselību veicinošus pakalpojumus.

Projekta īstenošanai līdz ar pašvaldības un struktūrfondu ieguldījumu ir vajadzīgas arī līdzvērtīgas privātas – uzņēmēju investīcijas, sasniedzot noteiktu jaunu darba vietu skaitu un veicot ERAF finansējuma apjomam līdzvērtīgu nefinanšu ieguldījumu projekta teritorijā vai teritorijās, kas robežojas ar projekta īstenošanas vietu. Atbilstoši aktivitātes noteikumiem objekta nomniekam kopā ar blakus teritorijās esošajiem komersantiem projekta teritorijā ir jāiegulda investīcijas ne mazāk kā 3,2 miljonu EUR apmērā un jārada ne mazāk kā 47 darba vietas.

Vairāki Alūksnes novada uzņēmumi ir apliecinājuši gatavību iesaistīties rezultatīvo rādītāju sasniegšanā, attīstot komercdarbību ap projekta teritoriju. Ir piesaistīts galvenais investors, kurš plānojis līdztekus pašvaldības veselības veicināšanas pakalpojumu centram uzbūvēt viesnīcu.

Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei pašvaldība ir zemesgrāmatā reģistrējusi apbūves tiesību uz privātpersonai piederošas zemes, kas atbilst projekta īstenošanas normatīvajam regulējumam.

Lai mazinātu projekta riskus, pašvaldība, organizējot nomas tiesību izsoli, ir noskaidrojusi nākotnes objekta nomnieku, kaut arī tas pašvaldībai būtu jānodrošina tikai pēc būves nodošanas ekspluatācijā. Pašvaldība ir pārliecinājusies par komersanta spēju izpildīt savas saistības un no komersanta saņēmusi dokumentus, kas to apliecina. Projekta īstenošanas noteikumi neparedz ierobežojumus vai aizliegumus attiecībā uz jaundibinātiem uzņēmumiem. Nomniekam SIA “Aluksne Hotel Invest”, kā jaunizveidotam uzņēmumam, saimnieciskās darbības pieredzes pašam nav, tomēr tas ietilpst patiesā labuma guvēja uzņēmumu grupā, kam ir plaša saimnieciskās darbības pieredze kā Latvijā, tā ārvalstīs.

Minētais projekts tika iesniegts ierobežotā projektu atlasē, kur saskaņā ar normatīviem aktiem tiek apstiprināti un finansēti visi projekti, kas atbilst vērtēšanas kritērijiem. Alūksnes novada pašvaldības projekts atbilst visiem noteiktajiem kritērijiem, tomēr ir vienīgais no ierobežotajai atlasei iesniegtajiem projektiem, par kura īstenošanu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atteikusies slēgt vienošanos ar pašvaldību.

CFLA lēmumu neuzņemties saistības un neslēgt vienošanos ar Alūksnes novada pašvaldību par veselības veicināšanas centra projekta īstenošanu pamato ar papildu risku izvērtējumu un uz tiem balstītiem aģentūras un VARAM izdarītajiem secinājumiem un lietderības apsvērumiem.

Izmantojot savas tiesības, Alūksnes novada pašvaldība ir apstrīdējusi CFLA pieņemto lēmumu, iesniedzot pārsūdzību Finanšu ministrijā. Pašvaldības piesaistītie starptautiskie finanšu eksperti ir veikuši uz pierādāmiem faktiem balstītu izvērtējumu un konstatējuši, ka CFLA identificētie papildu riska faktori, kas saistīti ar potenciālo veselības veicināšanas centra nomnieku, nav pamatoti vai tiem nav būtiskas ietekmes uz projekta izpildi un mērķu sasniegšanu, ka nomnieka patiesā labuma guvēja finansiālā kapacitāte ir pietiekama, finanšu rādītāji stabili un pozitīvi, kā arī tam ir liela pieredze uzņēmējdarbībā, lai realizētu “Aluksne Hotel Invest” projektu. Līdz ar to pašvaldības piesaistītie juridiskie eksperti ir secinājuši, ka nepastāv tiesiski šķēršļi vienošanās noslēgšanai par pašvaldības projekta īstenošanu.

Oktobrī Alūksnes novada pašvaldības, tās nolīgto ekspertu un projektā iesaistīto pušu pārstāvji tikās ar Finanšu ministrijas amatpersonām, lai sniegtu informāciju par projektu un atspēkotu pieņēmumus, uz kuriem balstīts atteikums slēgt vienošanos par projekta īstenošanu, kā arī sniegtu atbildes uz ministrijas pārstāvju jautājumiem.
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv