Apstiprināts Rēzeknes pilsētas budžets 2019.gadam

  • Apstiprināts Rēzeknes pilsētas budžets 2019.gadam

Publicēts: 13:17 14.02.2019 Pievieno notikumu
Ceturtdien, 31. janvārī, kārtējā domes sēdē deputāti apstiprināja Rēzeknes pilsētas 2019. gada budžetu. Prioritārie virzieni līdzīgi kā iepriekšējos gados ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus, saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī izstrādāt un īstenot infrastruktūras attīstības projektus, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2019. gadā tiek prognozēts 44,9 miljonu eiro apmērā, savukārt konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2019. gadā plānots 61,4 miljonu eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas budžeta finansēšanas daļa ir 16,5 miljoni eiro, ko veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2,8 miljonu eiro apmērā, ko plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, un starpība starp plānotiem un atmaksājamiem aizņēmumiem – 13,7 miljoni eiro.

Konsolidētais Rēzeknes domes budžets sastāv no pamatbudžeta, kas veidojas no nodokļu, nodevu, nenodokļu ieņēmumiem un saņemtajiem maksājumiem, tajā skaitā ieņēmumiem no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta transfertiem, kā arī speciālā budžeta, kas veidojas no autoceļu fonda, dabas resursu nodokļa, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 43,8 miljonu eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti plānoti 24,6 miljonu eiro apmērā, kas ir 56% no kopējiem ieņēmumiem.

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots – iedzīvotāju ienākuma nodoklis šogad tiek prognozēts 14,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 623 tūkstošiem eiro mazāk nekā 2018. gada faktiskie ieņēmumi. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā veido 32 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma 2019. gadā prognozēti 836 tūkst. eiro apmērā (2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Pārējie pašu ieņēmumi, kuru īpatsvars sastāda 5% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 2,1 miljona eiro apmērā, tajā skaitā azartspēļu nodoklis – 246 tūkstoši eiro, saņemtie transferti no citām pašvaldībām un pašvaldības budžeta iekšējie transferti – 1230 tūkstoši eiro, nodevas, soda naudas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas – 608,7  tūkstoši  eiro. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars sastāda 5% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti 2 miljonu eiro apmērā.
2019. gadam dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rēzeknes pilsētai noteikta 5 966 tūkstošu eiro apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 60 miljonu eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2019. gada prioritātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai un pilsētas infrastruktūras attīstībai.

Izglītības nozares apjoms 2019. gadā plānots 22,3 miljonu eiro apmērā, kas sastāda 37% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem; kultūrai, atpūtai un sportam – 9,8 miljoni eiro, kas ir 16 % no pamatbudžeta kopējā apjoma. Ekonomiskajai darbībai paredzētais finansējums ir 16,5 miljoni eiro, kas ir 27% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.
Sociālajai aizsardzībai 2019. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 5,7 miljoni eiro, kas ir 10 % no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un projektu realizācijas termiņus, pamatbudžeta kapitālinvestīciju programmā 2019. gadam iekļauti 76 projekti par kopējo summu 25,5 miljoni eiro, tajā skaitā ārējais finansējums – 9,3 miljoni eiro.

Lielākie Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti 2019. gadā:

Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība – 5,7 miljoni eiro;
Ausekļa un Vipingas ielu rekonstrukcija – 1,1 miljoni eiro;
Rēzeknes 6. vidusskolas sporta laukuma atjaunošana – 714 tūkstoši eiro;
tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem – 796 tūkstoši eiro.

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti:

-   industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados – 2,8 miljoni eiro;

-   projekts “Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru” – 1,1 miljoni eiro;

-   atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. (Kovšu ezera parka būvniecība; apļveida krustojuma izbūve Brīvības un Viļānu ielas krustojumā; Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana) – 5,5 miljoni eiro;

-   nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei – 5 miljoni eiro;

-   Rēzeknes pilsētas 2. vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana – 875 tūkstoši eiro;

-   Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana – 1,5 miljoni eiro;

-   siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā – 518 tūkstoši eiro;

-   veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā  – 218 tūkstoši eiro;

-   dabas objektu attīstība – Krasta iela gar upi – 198 500 eiro;

-   pilsētvides attīstības objekts – Ziemeļu rajona parks – 207 725 eiro.

Rēzeknes domes aizņēmuma saistības veidojas sakarā ar Rēzeknes domes lēmumiem par finansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī plānotajiem investīciju projektiem. Rēzeknes domes saistību apmērs 2019. gadā tiek prognozēts 6,9 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Kopumā Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2019. gada budžets ir vērsts, lai nodrošinātu esošajā līmenī izglītības iestāžu un sociālā dienesta iestāžu pakalpojumus, padarītu pieejamus augsta līmeņa kultūras un sporta pasākumus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu un gājēju ietvju infrastruktūru, īstenotu investīciju plānā iekļautos projektus atbilstoši Rēzeknes pilsētas attīstības programmai 2014.-2020. gadam.

2019. gada budžets veicinās iepriekšējos gados uzsākto pašvaldības aktivitāšu turpināšanu, nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, kā arī pašvaldības aktivitātes Rēzeknes pilsētas tālākai ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv