Latvijas tiesu komunikatori apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

Publicēts: 13:38 15.06.2022 Pievieno notikumu
No 8. līdz 11. jūnijam Latvijas tiesu komunikatori apmeklēja Eiropas Savienības Tiesu (EST)
Luksemburgā, lai dalītos pieredzē par tiesas dialoga veidošanu ar sabiedrību un žurnālistiem, kā arī
par to, kā Latvijā veicināt informācijas apriti par EST un ES Vispārējās tiesas aktualitātēm. Vizītes
mērķis bija stiprināt sadarbību un dialogu kopējā Eiropas tiesiskajā telpā. Šis bija zīmīgs notikums, jo
Latvijas tiesu komunikatori uz EST pieredzes apmaiņā devās pirmo reizi, turklāt arī EST oficiālā
vizītē pirmo reizi uzņēma kādas dalībvalsts tiesu komunikatorus.
Tiesu komunikatoriem bija iespēja tikties ar EST tiesnesi Inetu Ziemeli, kura uzsvēra tiesu komunikatoru
lomas nozīmību, veicinot informētību par tiesu darbu un publiskajā telpā izceļot ES tiesiskuma vērtības.
Atsevišķa tikšanās tiesu komunikatoriem bija arī ar ES Vispārējās tiesas tiesnešiem Ingu Reini un Pēteri
Zilgalvi, lai pārrunātu tiesas aktualitātes. Detalizētu ieskatu par EST Ģenerāladvokāta darba specifiku
sniedza pirmā no Latvijas šajā amatā apstiprinātā ģenerāladvokāte Laila Medina. Tiesu komunikatoriem bija
iespēja arī vērot EST tiesas sēdi lietā C-343/21, kurā piedalījās arī tiesvedībā pieaicinātā Ģenerāladvokāte
L.Medina.
Komunikatori tikās ar EST Saziņas direkcijas direktoru Viljamu Valasidi (William Valasidis) un Preses un
informācijas nodaļas vadītāju Huanu Karlosu Gonsalesu Alvaresu (Juan Carlos González Álvarez). EST
pārstāvji sniedza informāciju par direkcijas īstenoto praksi saziņā ar plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību, lai
informētu par EST spriedumiem un Ģenerāladvokātu secinājumiem. Komunikatoriem bija iespēja uzzināt,
kā EST veicina dalībvalstu žurnālistu izpratni par svarīgām lietām un organizē aktuālās informācijas apriti.
Latvijas tiesu komunikatori ar EST preses sekretāriem – Amandu Nuvelu de la Flešu (Amanda Nouvel de la
Flèche), Korinu Gabrielu Sokoļuku (Corina-Gabriela Socoliuc), Martu Poliksenidu (Martha Polyxenidou),
Hartmūtu Ostu (Hartmut Ost), Balāžu Lehocki (Balázs Lehoczki) – pārrunāja sadarbību ar plašsaziņas
līdzekļu pārstāvjiem un īstenoto praksi sociālo tīklu administrēšanā.
EST Baltijas valstu preses sekretāre Marta Ošleja iepazīstināja ar EST praksi un to, kā norit darbs ar
plašsaziņas līdzekļiem, komunicējot Baltijas valstīm saistošās EST un ES Vispārējas tiesas lietas. EST
Publikācijas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu nodaļas administratore Elīna Apine-Despjerisa pastāstīja
par EST sabiedrisko attiecību pieredzi. Savukārt Preses un informācijas nodaļas komunikācijas konsultante
Ketija Strazda sniedza skatījumu uz komunikāciju kā tiesas tēla veidošanas instrumentu.
EST Semināru un apmeklējuma nodaļas vadītāja Zita Avasa (Zita Avas) informēja par kārtību, kā EST tiek
uzņemtas delegācijas un viesi, kā arī rīkotas dažādas konferences un semināri. Savukārt EST Latvijas
tulkošanas nodaļas vadītāja Ilona Skuja komunikatorus iepazīstināja ar EST Daudzvalodības
ģenerāldirekcijas darbu, kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt EST dokumentu un judikatūras pieejamību
visās ES dalībvalstu valodās.
Latvijas tiesu komunikatori pēc vizītes EST guva vērtīgas atziņas, kuras būs īstenojamas praksē, komunicējot
par Latvijas tiesu darbu. Komunikatori vienojās, ka ir būtiski informēt žurnālistus un sabiedrību arī par EST
un ES Vispārējās tiesas lomu Latvijas judikatūras veidošanā.
Pieredzes apmaiņas vizītē devās Tieslietu padomes sekretariāta padomniece komunikācijas jautājumos Lana
Mauliņa, Satversmes tiesas sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa un sabiedrisko
attiecību speciāliste Zanda Meinarte, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece un
starptautiskās sadarbības speciāliste Iveta Jaudzema, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko
attiecību jautājumos Raimonds Ločmelis, Administratīvās rajona tiesas tiesneša palīdze un persona
sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem Ilze Butkus un Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību
speciāliste Ināra Makārova.
Papildu informācija:
EST ir viena no septiņām ES iestādēm. EST uzdevums ir nodrošināt ES tiesību ievērošanu, gādājot par
Līgumu vienveidīgu interpretāciju un piemērošanu, kā arī nodrošinot ES iestāžu un struktūru pieņemto
tiesību aktu tiesiskuma pārbaudi. EST veido divas tiesas – EST un ES Vispārējā tiesa. EST sastāvā ir 27
tiesneši un 11 ģenerāladvokāti, savukārt ES Vispārējā tiesā darbojas pa diviem tiesnešiem no katras
dalībvalsts.
2022. gadā EST atzīmē savu 70. gadadienu un ik gadu 25. oktobrī tiek atzīmēta Eiropas tiesiskuma diena.
2021. gadā par EST un ES Vispārējās tiesas aktualitātēm EST Saziņas direkcijas preses dienests ir publicējis
231 paziņojumu presei, izplatījis 601 informatīvo vēstuli, galvenokārt žurnālistiem, kā arī juristiem, un
nosūtījis 630 ātros vēstījumus par lietām, par kurām netika publicēti paziņojumi presei. EST apskats par
2021. gadu pieejams šeit. Kopš 2013. gada EST darbojas arī Twitter, kā arī LinkedIn.
Latvijas tiesu komunikatoru vizīte notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai”
(Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

Lana Mauliņa
Tieslietu padomes sekretariāta
Padomniece komunikācijas jautājumos
E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv
Tālrunis: 67020711
Mobilais: 27846380
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv