Nodarbību cikls jauniešiem sekmīgai lēmuma pieņemšanai par nākotnes profesiju!

  • Nodarbību cikls jauniešiem sekmīgai lēmuma pieņemšanai par nākotnes profesiju!

Publicēts: 15:06 02.06.2015 Pievieno notikumu

Sasniedzot pilngadību, jaunieši nav apguvuši nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai atrastu sev nodarbošanos un nopelnītu sev iztiku, bet jauniešu veiksmīgas pārejas darba tirgū nodrošināšana ir būtisks jaunatnes politikas uzdevums – šādas atziņas un problēmas  definājumi atrodami valdības plānošanas dokumentos. Latvijas skolās veiktā pētījuma dati liecina, ka tikai 32,1% aptaujāto vispārizglītojošo skolu 12. klašu skolēni jau ir izvēlējušies savu nākotnes profesiju, kas zināmā mērā izskaidro Centrālās statistikas pārvaldes datus, ka 2014. gada trešajā ceturksnī Latvijā bija 21,4 % jauniešu – darba meklētāju ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā. Preiļu novadā šī gada janvāra beigās no visiem bezdarbniekiem aptuveni 11% bija jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Minētās problēmas – jauniešu nespējas savlaicīgi izvēlēties nākotnes profesiju, nenoturīgu vērtību dēļ, neprasmes uzņemties atbildību dēļ, kā arī praktisko piemēru trūkuma dēļ, nerisināšanas gadījumā, samazināsies iespēja izmantot jauniešu potenciālu tautsaimniecības attīstībā, kas ir būtisks priekšnoteikums valsts labklājības līmeņa attīstībai. Tāpēc īstenojot projektu „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”, kā viena no mērķa grupām izvēlēta jaunieši, jo gan analizējot informāciju valdības plānošanas dokumentos, gan zinot situāciju uz vietas novados secināts, ka jauniešiem trūkst atbalsta pasākumu viņu sekmīgai integrācijai sabiedrībā un sekmīgai lēmuma pieņemšanai par nākotnes profesiju.

Jaunieši, beidzot skolu (9.klasi  vai 12.klasi), stājas pretī jaunam izaicinājumam, pieņemt tik ļoti svarīgo un arī grūto lēmumu par profesijas izvēli. Ļoti nozīmīgu lēmumu par savu nākotni. Profesijas izvēle ir sarežģīts un ilgstošs process, kura laikā ir svarīgi iepazīt, izprast un kritiski izvērtēt sevi,  savas attiecības ar citiem, profesiju pasauli un izglītības iespējas dažādās profesijās, patreizējo un prognozējamo situāciju darba tirgū. Jo labāk jaunietis ir informēts par šiem un arī citiem jautājumiem, jo vieglām viņam ir izdarīt izvēli par labu kādai no profesionālās darbības jomām.

Jau aprīļa beigās aizsākts nodarbību cikls jauniešiem „ES pasaulē, pasaule MANĪ”, kura ietvaros trīs speciālisti katrs no savas nozares aspekta gan ar informatīvi izglītojošu, gan praktisku darba metožu palīdzību rosinās apzināties un attīstīt  katra jaunieša unikālo potenciālu, kā arī tiks veidots teorētisks un praktisks priekšstats par dažādām profesijām.

Nodarbības ir veidotas tā, lai jaunieši atraisītos, atslābinātos, un gaisotnē, kurā jūtas ērti un brīvi, spētu domāt, diskutēt, izteikt viedokli un meklēt atbildes uz sev interesējušajiem jautājumiem par savas profesijas izvēli.  Vadītāji cenšas palīdzēt jauniešiem pašiem atklāt viņu unikālās spējas un īpašības, stiprās puses. Tāpat jaunieši mācās izteikt savu viedokli un argumentēt to, prezentēt sevi, veidot ar citiem grupas biedriem saliedētu komandu. Ar dažādu aktivitāšu palīdzību grupas vadītāji pieskaras arī jauniešu vajadzībām, sociālajām prasmēm un sadzīves organizēšanai. Lielākā daļa jauniešu, izdarot izvēli par profesijas apguvi, dosies mācīties uz citām pilsētām, tāpēc tas ir izaicinājums viņiem arī sadzīviskā līmenī.  Nodarbībās "Sevis izzināšana" jaunieši tika motivēti sevis izzināšanai un personīgās darbības izvērtēšanai, rosināt saskatīt un aktualizēt personības attīstībā un karjeras izvēlē nozīmīgās intereses. Nodarbību rezultātā jaunieši uz sevi ir paskatījušies no cita skatu punkta, pievērsuši uzmanību savām brīvā laika aktivitātēm, jo tās var būt nozīmīgas profesijas izvēlē. Jaunieši ir sapratuši, ka viņu sapņi par nākotni ir ļoti nozīmīgi, un dažreiz pat sīkumi var palīdzēt saskatīt svarīgas lietas dzīvē.  Sevis izzināšana ir atklāšanas process visas dzīves garumā, un šīs nodarbības ir tikai maza daļa no šī procesa. Jaunieši veidos mūsu nākotni, un mums ir jāpalīdz viņiem pieņemt svarīgus lēmumus savā dzīvē.

Lai arī vasara ir laiks, kad vismazāk gribās domāt par tādām nopietnām lietām kā nākotnes profesija, aicinām izmantot iespēju izzināt sevi, gūstot jaunas atziņas, kuras noteikti dzīvē noderēs. Jo, kā atzinuši tie jaunieši, kas jau ir iesaistījušies nodarbībās, nekas tāds līdz šim viņiem nav ticis piedāvāts, un šāda veida aktivitātes būtu bijušas ļoti vajadzīgas jau skolas laikā, lai savlaicīgi plānotu, kur mācīties pēc skolas absolvēšanas.  Ja vēlies pievienoties, dari mums to zināmu – tālr.29654796 (Anita).


Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle


Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv