Olaines novada pašvaldības atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

  • Olaines novada pašvaldības atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

Publicēts: 21:28 07.12.2020 Pievieno notikumu
Starptautisko personu ar invaliditāti dienu pasaulē ik gadu atzīmē 3. decembrī, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz cilvēku ar invaliditāti ikdienu, akcentētu būtiskākās problēmas un meklētu iespējamos risinājumus, runātu par viņu tiesībām, kā arī mazinātu atstumtību un veicinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālo iekļaušanos.
Aicinām cilvēkus būt atvērtiem un līdzās šiem cilvēkiem ikdienā – izturēties saprotoši, laipni, dāvāt smaidu un, ja nepieciešams, sniegt arī praktisku palīdzību.
 
Olaines novada pašvaldības atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums – 90% no aprēķinātās summas (nestrādājošām personām ar I un II invaliditātes grupu; personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti vai nestrādājošu personu ar I un II invaliditātes grupu, kura ir šīs personas vai tās laulātā lejupējie vai augšupējie radinieki).

Asistenta pakalpojumi pašvaldībā – pakalpojums paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piem., darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.), kā arī dažādām sabiedriskām aktivitātēm. Pakalpojumu var saņemt: pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību; bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Atlaide Olaines peldbaseinā I un II grupas invalīdiem (pieaugušajiem). Apmeklējuma maksa ir 1 EUR.

Atlaide Olaines slidotavas apmeklējumam – I un II grupas invalīdiem (pieaugušajiem) apmeklējuma maksa ir 0.50 EUR.

Olaines sociālās aprūpes centrā sociālais dienests sniedz institucionālu aprūpi I un II grupas invalīdiem un pensijas vecuma cilvēkiem.

Transporta pabalsts līdz 40 euro kalendārajā gadā piešķir personai, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai un tā ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes pilngadīga persona ar  invaliditāti.

Pašvaldība īsteno ES struktūrfondu projektu  „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā”, kura ietvaros Zeiferta ielā 6b, Olainē paredzēts izveidot dienas aprūpes centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru, kurā vecāki ar bērniem ar  funkcionāliem traucējumiem varēs saņemt ergoterapeita, audiologopēda, logopēda, mākslas terapeita, mūzikas terapeita, Montessori pedagoga, psihologa pakalpojumus, kas pieņems pēcpusdienā un vakarā. Līdz 2020.gada beigām noslēgsies jaunās ēkas (kurā tiks sniegti iepriekš minētie pakalpojumi) projektēšana, un 2021.gada pirmajā ceturksnī plānots uzsākt būvdarbus.

Olaines sociālais dienests sniedz transporta un ratiņkrēsla pacēlāja pakalpojumus personām, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar izmantot sabiedrisko transportu un kuru brauciena mērķis ir saistīts ar vienu no sekojošajiem nosacījumiem: veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu; juridisko pakalpojumu saņemšanu; darbību veikšanu valsts vai pašvaldības institūcijās.

Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem pakalpojumus saņem I un II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma, kas neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas uz pilnu slodzi.

Dienas centrs:

nodrošina personas uzturēšanos Dienas centrā pilnu darba dienu vai atbilstoši noslēgtajam līgumam;

nodrošina ēdināšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam;

veicina pašaprūpes un saskarsmes iemaņu apgūšanu;

veicina izpratni par ikdienā nepieciešamo pakalpojumu sistēmu izmantošanas iespējām un sabiedrības dzīvi;

veicina intelektuālo spēju saglabāšanu, attīstību un pilnveidošanu;

sniedz saprotamu informāciju par sabiedrībā notiekošiem procesiem;

sniedz personām un viņu ģimenēm atbalstu problēmu risināšanā;

veido un uztur kontaktus ar personu ģimenes locekļiem;

sniedz personas likumiskajam pārstāvim informāciju par personas veselības stāvokļa izmaiņām.

 

Atbalsts ar Olaines novada nevalstisko organizāciju (biedrība "Citāds Es", Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Olaines nodaļa)  starpniecību. 

Pašvaldība iespēju robežās cenšas nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 

Atbalsts bērnam ar invaliditāti
Pabalstu 360 euro mēnesī vasaras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts) piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti, ja ir spēkā visi minētie nosacījumi: bērnam ar invaliditāti ir noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem; bērns ar invaliditāti ir skolēns (sākot no 1. klases); bērna ar invaliditāti vecāki veic algotu darbu, izņemot, ja kāds no bērna vecākiem sniedz tikai asistenta pakalpojumu pašvaldībā, bet neveic nekādu cita veida algotu darbu.

Pabalstu piešķir par vienu mēnesi, ja bērna ar invaliditāti aprūpi veic abi vecāki, bet, ja bērna ar invaliditāti aprūpi veic viens no vecākiem, tad pabalstu piešķir par diviem mēnešiem.

Pabalstu ārstniecības, rehabilitācijas, recepšu medicīnas preču un recepšu medikamentu izdevumiem līdz 250 euro kalendārā gadā piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

Pabalstu līdz 60 euro kalendārajā gadā par uzturēšanās izdevumiem nometnē piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti, kuram nav noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Bērns invalīds un viņa pavadonis (uzrādot attiecīgu dokumentu) apmeklē peldbaseinu bez maksas.

Publiskā slidošana Olaines slidotavā bērniem invalīdiem ar pavadoni ir bez maksas.

Pašvaldība Olaines novadā deklarētiem bērniem, kuri apmeklē speciālās  izglītības iestādes (pēc medicīniskiem norādījumiem) 100% apmaksā  transporta izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

Olaines novada skolās tiek piedāvātas speciālās izglītības programmas. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” piedāvā iegūt pirmsskolas izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām.

Projekta „Deinstitucionalizācija (DI) un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem tiek nodrošināts aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saskaņā ar individuālo sociālās aprūpes un rehabilitācijas plānu DI projekta ietvaros 2020.gadā tika piešķirtas fizioterapijas nodarbības, ergoterapijas nodarbības, mūzikas terapijas nodarbības, reitterapijas nodarbības, Montesori nodarbības, logopēda nodarbības. Bērnu ar invaliditāti likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem, aizbildņiem) piešķirtas fizioterapijas (masāžas) nodarbības.
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv