Pašvaldībā pieejamais atbalsts novadniekiem ārkārtējās situācijas laikā

  • Pašvaldībā pieejamais atbalsts novadniekiem ārkārtējās situācijas laikā

Publicēts: 22:07 09.12.2020 Pievieno notikumu
Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 11. janvārim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot vairākus un stingrākus drošības pasākumus vīrusa ierobežošanai. Lai atbalstītu novadniekus, pašvaldība apkopojusi pieejamos atbalsta pasākumus, kuri pieejami tiem, kuri nonākuši īslaicīgās grūtībās Covid-19 dēļ.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pašvaldība iespēju robežās saskaņā ar Finanšu ministrijas paziņojumu par sfērām, kuras vīrusa Covid-19 izplatība skārušas visvairāk, kopš pavasara pieņēmusi vairākus atbalsta pasākumus:

lai palīdzētu viesmīlības sektora uzņēmējiem, piemērota nekustamā īpašuma nodokļa atlaide par ēku, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, 90% apmērā Siguldas novadā esošajiem uzņēmumiem, kas nodrošina izmitināšanas pakalpojumu, kā arī 50% apmērā – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem 2020. gadā;
uzņēmējiem tiek dota iespēja terminēti pārtraukt telpu nomas līgumu ar pašvaldību, ja darbība ir tieši ietekmēta vai apturēta saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju.
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību telpās, kuras atjaunotas Eiropas Reģionālā attīstības fonda piešķirtajiem līdzekļiem – piešķir nodokļu atvieglojumus 90% apmērā par telpām un zemi;
nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu (līdz 90%) uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību telpās, kuru īpašnieks ir pašvaldība vai pašvaldības kapitālsabiedrība.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumos par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem var vērsties pie nodokļu administratorēm, zvanot uz tālruņa numuru 67385830 vai rakstot uz e-pasta adresi kristine.berze@sigulda.lv.

Patlaban pašvaldība gatavo lēmumprojektu, kas paredz paplašināt atbalsta saņēmēju loku. Tas tiks lemts Siguldas novada pašvaldības domes sēdē 17. decembrī.

Valsts atbalsts uzņēmējiem un darbiniekiem aplūkojams Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.

Pašvaldība paplašinājusi apkures izdevumu atbalsta saņēmēju loku

Lai atbalstītu mazāk aizsargātos novadniekus, pensionārus un daudzbērnu ģimenes vīrusa Covid-19 nepastāvīgajā laikā, Siguldas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums paplašināt siltumapgādes izdevumu atbalsta saņēmēju loku.

Pašvaldības atbalsts tiks piešķirts pilngadīgai personai, kuras dzīvesvieta uz pabalsta periodu, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. janvāra plkst. 00.00, nepārtraukti deklarēta Siguldas novadā, un ja:

personai un tās ģimenei aktīvs statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”;
persona ir pensionārs vai persona ar invaliditāti, kura dzīvo atsevišķi no bērniem, un šīs personas ienākumi nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas (šobrīd 1118 eiro, jo šī summa ir mainīga);
persona ir pensionārs vai persona ar invaliditāti, kura dzīvo ģimenē, kurā ir tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti, un šīs personas ienākumi nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
persona, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un šīs personas ienākumi nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Vīrusa Covid-19 seku pārvarēšanas laikā uz atbalstu varēs pretendēt arī iepriekšminēto personu kategorijas, kuras izmanto lokālo vai individuālo siltumapgādi.

Ja dzīvokļa īpašums vai viendzīvokļa dzīvojamā māja pieslēgta centralizētajam siltumapgādes tīklam, plānotais pabalsts siltumapgādes izdevumu daļējai segšanai būs 10% no rēķinā kārtējam mēnesim norādītās summas, sākot ar 1. decembri. Savukārt lokālai vai individuālai siltumapgādei pabalsts siltumapgādes izdevumu daļējai segšanai plānots 50 eiro apmērā vienreiz apkures sezonā, sākot ar 2021. gada janvāri. Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz Sociālajā dienestā (socialais.dienests@sigulda.lv) iesniegums, kas apliecina, ka telpām ir lietošanas tiesības, ja tās nav īpašumā, kā arī informāciju par siltumapgādes veidu un pakalpojuma sniedzēju, ja tāds ir. Pēc tam notiks personu deklarētās adreses pārbaude. Iesniegumu iespējams aizpildīt pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.

Iepriekšminēto atbalstu mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm pašvaldība nodrošinās līdz 2021. gada apkures sezonas beigām, atvieglojot Covid-19 nepastāvīgo un neziņas pilno laiku, neradot papildu slogu mājsaimniecību finansēm.

Pārtikas pakas bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm

Kamēr skolēni mācās attālināti, Siguldas novada pašvaldība nodrošina pārtikas pakas maznodrošināto ģimenēm un ģimenēm, kurām ir piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” un kuru bērni mācās attālināti Siguldas novada skolās no 5. līdz 12. klasei.

Pārtikas pakās, kas tiek nodrošinātas katram ģimenes bērnam minētajās grupās, iekļauti dārzeņi (kartupeļi, burkāni, kāposti, āboli un citi), bakalejas preces (rīsi, makaroni, cukurs, tēja, pārslas un citi), kā arī piena produkti un olas. Pārtikas pakas veido uzņēmums SIA “Vita mārkets” no Latvijas ražotāju produktiem 17,50 eiro vērtībā par katru pārtikas paku.

Samazināts vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībai

Pašvaldības dome uz attālināto izglītības ieguves laiku samazinājusi vecāku līdzmaksājumu par 50% tām profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības nodarbībām, kuras attiecīgā Siguldas novada izglītības iestāde nodrošina daļēji vai pilnībā attālināti. Savukārt par pārējām nodarbībām, kuras nav iespējams nodrošināt ne klātienē, ne attālināti valstī noteikto ierobežojumu dēļ, līdzfinansējuma maksa tiek atcelta.

Pabalsts krīzes situācijā

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība piešķir pabalstu 80 eiro apmērā vienai personai pamatvajadzību nodrošināšanai. Papildus tam tiek piešķirti 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu, taču saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pašvaldības krīzes pabalsta lielums būs atkarīgs arī no tā, vai iedzīvotājam ir piešķirts dīkstāves pabalsts. Sociālajā dienestā katrs gadījums tiek izskatīts individuāli. Atgādinām, ka krīzes situācijā palīdzību var saņemt ne tikai trūcīgie un maznodrošinātie novadnieki, bet arī tie, kuri nonākuši īslaicīgās grūtībās, piemēram:

ja persona zaudējusi ienākumus ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, atrodoties bezalgas atvaļinājumā, personai piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, kā arī citas personas, kas zaudējušas ienākuma avotu;
ja ģimenei vai personai, kura atrodas pašizolācijā, ir radušies papildu neplānoti izdevumi;
ja ģimene atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kā arī citos gadījumos.
Pabalsts krīzes situācijā uz laiku līdz trim mēnešiem tiek piešķirts:

80 eiro personai un 80 eiro katrai apgādībā esošai personai, ja ģimenē viena darbspējīga persona ir zaudējusi ienākumus;
80 eiro katram ģimenes loceklim, ja visas ģimenē esošās darbspējīgās personas ir zaudējušas ienākumus.
Atbalsts krīzes situācijā pieejams pēc personas iesnieguma, kā arī situāciju pamatojošu dokumentu saņemšanas Sociālajā dienestā. Pieteikties pabalstam krīzes situācijā var, aizpildot e-pakalpojumu pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai aizpildot šo iesnieguma paraugu un nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi socialais.dienests@sigulda.lv.

Ar Siguldas novada pašvaldības Sociālo dienestu var sazināties, zvanot uz tālruņa numuriem 67800966, 67385298 vai 67381454, nosūtot informāciju elektroniski uz e-pasta adresi socialais.dienests@sigulda.lv, kā arī ievietojot iesniegumu ar situācijas aprakstu, ja nepieciešams, pievienojot apliecinošu dokumentu kopijas, pasta kastītēs Sociālajā dienestā Zinātnes ielā 7, Peltēs, vai Rīgas ielā 1, Siguldā, kā arī Mores pagasta pārvaldē Siguldas ielā 11, Morē vai Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4, Allažos.

 

Siguldas novada pašvaldības, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas speciālisti aicina iesaistīties sabiedrību palīdzības nodrošināšanā, ja līdzcilvēkiem klājas grūti. Aicinām informēt par vientuļiem senioriem, novārtā atstātiem bērniem vai ikvienu, kas nonācis grūtībās. Ja kāds vēlas palīdzēt novada ģimenēm vai vientuļiem cilvēkiem personīgi, aicinām sazināties ar Sociālā dienesta speciālistiem, kuri informēs par nepieciešamību! Būsim saudzīgi pret savu veselību un atbildīgi viens pret otra veselību, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus!


www.sigulda.lv
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv