Pieslēgšanās ūdens un kanalizācijas tīkliem

  • Pieslēgšanās ūdens un kanalizācijas tīkliem

Publicēts: 16:01 13.02.2019 Pievieno notikumu

Pieejams pašvaldības atbalsts, lai pieslēgtos pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkliem.

Fiziskās personas, kuru īpašumu tuvumā izbūvēti pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkli, var izmantot pašvaldības atbalstu, lai tiem pieslēgtos.

Ūdens un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti šādās ielās:

ĶEGUMĀ
Daugavgrīvas, Kastaņu (tikai kanalizācija), Komunālā, Lazdu (tikai kanalizācija) ielas.
Kuģu, Lāčplēša, Rīgas, Upes ielas, Liepu aleja, Stacijas laukums.
Aizvēja, Pakalnes, Pļavas, Priežu (ne visā garumā), Staru ielas.
Birzes (ne visā garumā), Celtnieku, Rasas, Siguldas ielas.
Ogres, Skolas, Smilšu ielas.

REMBATĒ
Birzes, Dārza, Kaktu, Ķeguma, Lejas, Lielvārdes, Liepu, Meža, Pļavas, Sporta ielas.

No 2016.gada 21.decembra ir spēkā saistošie noteikumi Nr.25/2016 "Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem", kas izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu fiziskām personām piederošu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt gan nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, gan nekustamā īpašuma zemes nomnieks. Jāņem vērā, ka pieslēguma izbūve ar pašvaldības līdzfinansējumu ietver ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izbūvi pretendenta nekustamajā īpašumā esošo ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu savienošanai (tieši vai pastarpināti) attiecīgi ar centralizētā kanalizācijas vai ūdensvada maģistrālo vadu pieslēguma vietām. Pieslēguma izbūve šajā izpratnē neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.

Līdzfinansējums tiek piešķirts pieteikumu saņemšanas secībā, pašvaldības attiecīgā gada budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējums tiek piešķirts 40 EUR apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800 EUR par vienu pieslēgumu.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, jāvēršas ar iesniegumu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ķeguma Stars". Iesniegumam jāpievieno nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija.

SIA "Ķeguma Stars" pēc iesnieguma saņemšanas divu nedēļu laikā apseko objektu un izstrādā Tehniskos noteikumus, kuros norāda Pieslēgumu izbūves nosacījumus un katra nepieciešamā pieslēguma garumu (metru skaitu) ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu pieslēgšanai centralizētajiem kanalizācijas vai ūdensvada tīkliem. Informāciju par pretendentu ar visiem pamatojuma dokumentiem un savu atzinumu SIA "Ķeguma Stars" iesniedz Ķeguma novada domes Tautsaimniecības komitejai. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem dome, pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas ieteikumu.

Ja domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ir pozitīvs, tad pašvaldība 10 darba dienu laikā sagatavo un piedāvā pretendentam slēgt rakstisku vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendentam pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem un normatīvajiem aktiem, SIA "Ķeguma Stars" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas, ja domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.

Pēc pieslēguma izbūves pretendents par to informē SIA "Ķeguma Stars", kurš nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par kanalizācijas un/vai ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un iesniedz pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc šī atzinuma saņemšanas pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu pretendentam norādītajā bankas kontā.

Saistošie noteikumi attiecas tikai uz no jauna veidojamiem pieslēgumiem.

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv