VEIKS TERITORIJAS SAGATAVOŠANAS DARBUS JAUNĀ LIEPĀJAS CIETUMA BŪVNIECĪBAS UZSĀKŠANAI

  • VEIKS TERITORIJAS SAGATAVOŠANAS DARBUS JAUNĀ LIEPĀJAS CIETUMA BŪVNIECĪBAS UZSĀKŠANAI

Publicēts: 12:23 29.03.2021 Pievieno notikumu

Pamatojoties uz 2020. gada 4. jūnija valdības lēmumu par jaunā Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanu 2021. gadā, ir izsludināti vairāki iepirkumi - būvuzraudzības iepirkums, iepirkums par zemes gabala izpēti uz sprādzienbīstamu priekšmetu un nesprāgušu munīciju un ģeotehniskās izpētes iepirkums, lai nodrošinātu nepieciešamos zemes gabala izpētes un būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvniecības uzsākšanas. Tiek intensīvi strādāts arī pie būvdarbu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, šo iepirkumu tiek plānots izsludināt līdz šī gada jūlijam.   

Atbildīgās iestādes ir intensīvi strādājušas, lai iespējami samazinātu jaunā Liepājas cietuma projekta kopējās izmaksas. Piesaistot biedrību “Latvijas Arhitektu savienība” un Latvijas Būvinženieru savienības ekspertus ir atkārtoti pārskatīts cietuma būvprojekts, apjomi, kā arī izmantojamie materiāli, kur tas pieļaujams un kas nekādā mērā neietekmē objekta drošību un funkcionalitāti.

 Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs: “Attiecībā uz visiem iepirkumiem par būvniecības sagatavošanās darbiem un arī cietuma būvniecību, vēlos uzsvērt, ka to organizēšanā, piedāvājumu izvērtēšanā un būvniecības kvalitātes procesa uzraudzībā mūsu prioritāte ir visu darbību pārskatāmības nodrošināšana. Mēs jau pašā saknē vēlamies izslēgt jebkādas spekulācijas un šaubas par “karteļu” ietekmi un citām prettiesiskām darbībām, tāpēc Tieslietu ministrijas pienākums un atbildība būs tiesiskuma un caurskatāmības nodrošināšana visa būvniecības procesa sagatavošanas un būvniecības laikā. Jāuzsver, ka cietuma būvniecība valsts budžeta izdevumus šogad arī neietekmēs, jo nepieciešamie finanšu līdzekļi jau ir SIA "Tiesu namu aģentūra" kā projekta īstenotājas rīcībā.

Sekmīgai un ātrākai jaunā cietuma būvniecības procesa nodrošināšanai tiek plānots izmantot design&build jeb “projektē un būvē” metodi, apvienojot vienā iepirkumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus, tādā veidā prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par projekta realizēšanu.

Kopējās projekta izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvdarbu veikšanu, būvprojekta ekspertīzi, autoruzraudzību, būvuzraudzību, nepieciešamo aprīkojumu, nodokļus saskaņā ar Ministru kabineta lēmumā par Liepājas cietuma būvniecību noteikto ir 146 898 298 euro.

Jaunajā cietumā tiks nodrošināta konceptuāli atšķirīga soda izpildes organizācija, paredzētas plašas iespējas pilnvērtīgai notiesāto resocializācijai, tajā skaitā ieslodzīto nodarbinātības iespējas, kā arī vieta un iespējas ieslodzīto apmācībām. Attiecīgi šāda mēroga projekta īstenošana, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru un jauna veida soda izpildi, ļaus soda izpildes laikā radīt priekšnoteikumus, lai notiesāto personu likumpaklausīgai dzīvei sabiedrībā, tādējādi mazinot atkārtota noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Līdz ar to samazināsies tiesībsargājošo struktūru noslodze un izmaksas jaunu noziegumu izmeklēšanā, iztiesāšanā un soda izpildes nodrošināšanai. Lielo valsts pasūtījumu īstenošana COVID -19 krīzē ir viens no instrumentiem ekonomisko procesu aktivizēšanai un sildīšanai – ekonomikā ir nepieciešamas tūlītējas investīcijas, īpaši reģionos, lai veicinātu ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību gan būvniecības, gan saistītajās nozarēs nodrošinot jaunas darba vietas.

Kā liecina aplēses, būvniecības rezultātā jau tuvākajos gados nodokļu veidā valsts budžetā atgriezīsies apmēram 30-50 miljonu eiro, neskaitot tos pozitīvos ekonomiskos un sociālos efektus nākotnē, ko nesīs ieslodzījuma vietu reformas īstenošana, kura nav iespējama bez atbilstošas infrastruktūras. Pēc jaunā cietuma nodošanas ekspluatācijā būtiski samazināsies valsts budžeta tēriņi vecās infrastruktūras uzturēšanai, kurus valsts katru gadu investē, lai garantētu sabiedrības drošību.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks uzsver: “Par jauna cietuma būvniecības nepieciešamību Liepājā tiek runāts jau vairāk nekā 10 gadu, un 2011. gadā pašvaldība pat nodevusi Tieslietu ministrijai teritoriju šāda objekta būvniecībai attālā pilsētas daļā Zaļajā birzī. Es no šī projekta redzu būtisku ieguvumu tajā, ka nedrošs, vecs, nokalpojis un neatbilstošs cietums tiktu izņemts ārā no Liepājas vēsturiskā centra Ganību un Kungu ielas stūrī, bet šo vietu varētu pārstrukturēt par pilsētai vēlamāku, publiskāku, pieejamāku. Ja reiz valdība un Tieslietu ministrija novirza lielus līdzekļus jauna objekta būvniecībai, kurā tiktu nodarbināti Liepājas būvnieki, arī būvkonstrukciju ražotāji un saistītās nozares, tad es teiktu, ka argumentu par cietuma būvi ir vairāk nekā pret to. Tas pilsētā palielinātu nodarbinātību ne tikai būvniecības laikā, bet arī pēc tās, jo šādos objektos parasti attīsta arī uzņēmējdarbību, ražošanas cehus un uzturēšanas personāls ir vairāki simti darbinieki, starp kuriem ir arī psihologi, skolotāji, sociālie darbinieki, nāks klāt arī darbinieki no citām jomām.”

PAPILDU INFORMĀCIJA:

·         Lai pretendentiem būtu pieejama iespējami pilnvērtīga informācija par jaunā cietuma būvniecībai paredzētā zemesgabala ģeotehnisko stāvokli un pretendenti varētu izstrādāt korektu piedāvājumu, 2021.gada 16. martā SIA “Tiesu namu aģentūra” ir izsludinājusi iepirkumu par teritorijas ģeotehnisko izpēti.

·         Ņemot vērā, ka 2016. gadā, apsekojot jaunā cietuma būvniecībai paredzēto zemes gabalu, tika uzieti seši 75 milimetru lielgabala lādiņi, un lai nodrošinātos pret iespējamiem būvdarbu kavējumu riskiem, SIA “Tiesu namu aģentūra” 2021.gada 16. martā ir izsludinājusi iepirkumu par teritorijas izpēti uz sprādzienbīstamu priekšmetu un nesprāgušas munīcijas atrašanos zemes gabalā, lai kvalificēti speciālisti profesionāli apsekotu cietuma būvniecībai paredzēto zemes gabalu.

·         Jaunā Liepājas cietuma būvniecības sagatavošanās posmā līdz būvdarbu uzsākšanai paredzēts veikt arī teritorijas atmežošanu, rīkojot publisku cirsmu izsoli.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst 8 dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116  m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā telpu platība– 51 092 m². Komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla drošība. Jaunajā cietumā tiks nodrošināta ieslodzīto resocializācija un nodarbinātības iespējas, paredzēts plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto apmācībām.

Būvniecības procesa īstenošanu un uzraudzību Tieslietu ministrija deleģējusi SIA “Tiesu namu aģentūra”, kas nodrošina un organizē iepirkumus. Savukārt cietuma izbūvei nepieciešamās tehniskās prasības tiek formulētas darba grupu sanāksmēs, kurās piedalās gan pārstāvji no Ieslodzījuma vietu pārvaldes, gan Tieslietu ministrijas un SIA “Tiesu namu aģentūra”. 


Informāciju sagatavoja:

Tieslietu ministrijas
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma

nodaļas vadītāja

Kategorijas: Sabiedrība;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv