Latvija piedalās UNESCO Globālajā izglītības sanāksmē 2021 par krīzes pieredzi un starptautisko sadarbību izglītībā

  • Latvija piedalās UNESCO Globālajā izglītības sanāksmē 2021 par krīzes pieredzi un starptautisko sadarbību izglītībā

Опубликовано: 23:09 15.07.2021 Добавить cобытия

Šonedēļ notika UNECO Globālā izglītības sanāksme 2021 (GEM 2021), lai izvērtētu, kā globālā sadarbība izglītībā var sekmēt virzību uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa Nr.4 sasniegšanu par kvalitatīvu izglītību līdz 2030.gadam (SDG4). Sanāksmē tika atbalstīts priekšlikums pilnveidot UNESCO izglītības Globālās koordinācijas mehānismu, lai stiprinātu starptautisko solidaritāti un mobilizētu zināšanas un resursus izglītības atjaunošanai no COVID krīzes.

Atklājot pasākumu, UNESCO Ģenerāldirektore Odrija Azulē (Audrey Azoulay) akcentēja krīzes radīto nevienlīdzību starp pasaules attīstītajām un zemu un vidēju ienākumu valstīm kvalitatīvas, vienlīdzīgas un digitāli pieejamas izglītības nodrošināšanā. Liels izaicinājums ir stratēģiskas pieejas neesamība un finansējuma trūkums izglītības digitalizācijas īstenošanai, vakcīnu devu nepietiekamība, īpaši skolotāju vakcinēšanai, kas ir nepieciešama izglītības nepārtrauktībai, kā arī nevienlīdzīga pieeja izglītībai dzimumu līdztiesības aspektā. UNESCO Ģenerāldirektore identificēja 3 rīcības virzienus, kuros nepieciešams koncentrēt starptautiskos spēkus:

  • Apkopot un dalīties ar kvalitatīvākiem datiem, kas ir izglītības politiku fundaments. Sagatavošanā ir jauns UNESCO ietvars reģionālā un nacionālā SDG4 progresa novērtēšanai;
  • Ieguldīt izglītībā vairāk un gudrāk, īstenojot 2020.gada ministru Deklarācijā pausto apņemšanos vismaz 15-20% no publiskajiem izdevumiem novirzīt izglītībai;
  • Stiprināt starptautisko sadarbību izglītībā, padarot to efektīvāku, dinamiskāku un vērstu uz kopīgām prioritātēm.

Pasākums saturiski balstījās UNESCO, UNICEF, OECD un Pasaules Bankas kopīgi īstenotajā pētījumā par nacionāliem risinājumiem, atbildot uz Covid-19 izaicinājumiem izglītībā 142 valstīs. Iepazīstinot plašāk ar pētījuma secinājumiem, UNICEF Izglītības direktors Robert Jenkins kā vienu no krīzes mācībām akcentēja nepieciešamību nodrošināt efektīvus atbalsta pasākumus gan izglītojamiem, gan skolotājiem, lai attālinātās mācības nestu rezultātus.  Savukārt OECD Izglītības un prasmju direktorāta vadītājs Andreas Schleicher norādīja uz efektīvas koordinācijas trūkumu starp dažādiem sektoriem un resursu nepietiekamību drošai skolu darbības atjaunošanai un veselības prasību ievērošanai. Kā krīzes ilgtermiņa izaicinājumu OECD pārstāvis izcēla negatīvo ietekmi uz izglītojamo sociālo un psihoemocionālo labklājību, ko būs daudz grūtāk pārvarēt nekā mācīšanās zaudējumus.

Uz izglītojamo psihoemocionālo labklājību un garīgo veselību kā globālu problēmu ar ilgtermiņa sekām norādīja arī Latvijas izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, kas piedalījās UNESCO Dalībvalstu ministru apaļā galda diskusijā. Atskatoties uz izglītības prioritātēm Latvijā Covid-19 krīzes laikā, Latvijas izglītības ministre vērsa uzmanību uz dziļāku problēmu - 63% Latvijas jauniešu ir atzinuši krīzes negatīvo ietekmi uz savu garīgo veselību. Tāpēc Latvijā tiek īstenota nozīmīga nacionāla mēroga iniciatīva, lai veicinātu jauniešu savstarpējo mācīšanos un psihoemocionālo atbalstu, kā arī aktīvu pilsonisko līdzdalību sabiedrības atjaunošanai. Izsakot pateicību UNESCO par sagatavoto priekšlikumu, Latvijas izglītības ministre aicināja stiprināt jaunatnes klātbūtni globālajā izglītības sadarbības arhitektūrā. Tāpat ministre akcentēja nacionāla līmeņa sadarbības mehānismu nozīmi, veicinot globālo progresu SDG4 sasniegšanā.

GEM 2021 rezultāta dokumentu (Outcome document) - UNESCO priekšlikumu SDG4 globālās koordinācijas mehānisma (GCM – Global Coordination Mechanism) pilnveidei izstrādāja UNESCO īpaši izveidota Darba grupa, sekojot 2020.gada ministru Deklarācijā paustajam aicinājumam. Kā norādīja UNESCO Izglītības sektora vadītāja Stefania Gianinni, ikviens no 700 miljoniem izglītojamo visā pasaulē, kas joprojām pilnībā vai daļēji neapmeklē skolu, ir pakļauts mācīšanās zuduma, atbiruma, veselības apdraudējuma un nabadzības riskam. Pandēmija ir radījusi nepieciešamību radīt tāda veida globālās sadarbības mehānismu izglītībā, kas iekļaujas pēc-Covid-19 kontekstā un nodrošina uzlabojumus valstu līmenī, sasniedzot ikvienu bērnu un jaunieti. Pilnveidotais GCM ir vērsts uz efektīvāku visu starptautisko spēlētāju sadarbību straujākai virzībai uz SDG4 kā universālu un vispusīgu mērķi nodrošināt tiesības uz kvalitatīvu izglītību un mūžizglītības iespējas ikvienam. Politiskā līmenī pārraudzīts GCM darbosies kā zināšanu centrs, mobilizējot starptautiskās zināšanas, datus un pieredzi un identificējot šķēršļus SDG4 rādītāju sasniegšanai, sniedzot valstīm rekomendācijas pierādījumos balstītu izglītības politiku formulēšanai un īstenojot to monitoringu nacionālā un reģionālā mērogā. Tāpat tas darbosies kā atbalsta platforma nacionāla mēroga iniciatīvu īstenošanai un izglītības finansējuma mobilizācijai un efektīvai izmantošanai. Jauno GCM plānots apstiprināt Augsta līmeņa GEM sesijā UNESCO Ģenerālkonferencē 2021.gada novembrī.

Vairāk informācijas - https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/latvija-piedalas-unesco-globalaja-izglitibas-sanaksme-2021-par-krizes-pieredzi-un-starptautisko-sadarbibu-izglitiba


Autors:

Izglītības un zinātnes ministrija

izm.gov.lv

Категории: Oбщество;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv