Īsumā par Jūrmalas domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

  • Īsumā par  Jūrmalas domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

Publicēts: 20:06 26.11.2020 Pievieno notikumu

Apstiprina ielu un ceļu remontu prioritātes

Deputāti apstiprināja ielu un ceļu remontdarbu prioritātes, nosakot, ka prioritāri ieguldījumi tiek veikti ielās ar augstāko satiksmes intensitāti un ielās, kurās kursē sabiedriskais transports; ielās, kas atrodas blīvi apdzīvotās vietās; ielās ar augstu nolietojuma pakāpi un kuru esošais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Vienlaikus dome noteica, ka ik gadu ielu un ceļu uzturēšanai un vienkāršotai atjaunošanai budžetā tiek atvēlēts ne mazāk kā 1 milj.eiro. Šajā summā netiek ieskaitīti apjomīgākie ceļu un ielu remontdarbi. 2020.gadā pašvaldība ielu un ceļu remontdarbos ieguldīja 5,4 milj.eiro. 

 

Atbalsta projekta īstenošanu ekspozīcijas izveidei par dabu

Dome atbalstīja projekta īstenošanu, kas paredz izveidot pastāvīgās ekspozīcijas telpu un ekspozīciju jaunbūvējamajā daudzfunkcionālajā dabas tūrisma centrā Ķemeros E. Dārziņa ielā 28, kā arī līdzās esošās meža parka teritorijas Tūristu ielā 17 labiekārtojuma izveidi.

Projektā paredzēts izbūvēt pastāvīgās ekspozīcijas telpu un izveidot ekspozīciju par dabu, procesiem dabā un tā mijiedarbību ar cilvēku, kā arī labiekārtot meža parka teritoriju, atjaunojot vēsturisko taku tīklu, izvietojot soliņus atpūtai, dabas izziņas informācijas zīmes, kā arī veikt citus labiekārtošanas darbus.

Projekts tiks īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Projekta rezultātā tiks radīti divi jauni dabas tūrisma pakalpojumi – pastāvīgā ekspozīcija par dabu un tās mijiedarbību ar cilvēku dabas tūrisma centra ekspozīcijas zālē un dabas izziņa centra teritorijā – meža parkā.

Projekts jāīsteno līdz 2022. gada 30. septembrim; tā kopējās izmaksas ir 5 839 258,64 eiro, tajā skaitā projekta attiecināmās izmaksas ir 5 424 282,14 eiro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 994 331,00 eiro, valsts budžeta dotācija – 26 320,53 eiro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 4 403 630,61 eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas, kuras sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ir 197 627,48 eiro.

 

Jūrmalas osta paplašinās jahtu stāvvietas

Jūrmalas pašvaldības iestāde "Jūrmalas ostas pārvalde" plāno attīstīt ostas pakalpojumus.

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, ostas piestātnē ierīkos papildus jahtu piestātnes, iegādāsies motoru ostas apkalpes laivai un karšu ploteri dziļuma mērīšanai – tas nepieciešams boju un navigācijas zīmju izvietošanai kuģu ceļā un kanālā.

Patlaban Jūrmalas ostas piestātnē Tīklu ielā ir pieejamas stāvvietas līdz 80 jahtām, aktīvās tūrisma sezonas laikā tā ir noslogota. Lai būtu iespēja uzņemt vairāk kuģošanas līdzekļu, ostas pārvalde plāno iegādāties pontonus un peldošās laipas un paaugstināt stāvvietu skaitu par vairāk nekā 20 vietām.

Ostas pakalpojumu attīstīšanai piesaistīs ERAF līdzfinansējumu INTERREG Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”.

Jūrmalas ostas pārvalde projektu īstenos sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu, Kurzemes plānošanas reģionu un jahtu ostām Latvijā un Igaunijā. Projekta līdzfinansējums dod iespēju attīstīt jahtu ostu pakalpojumus un popularizēt Austrumbaltijas piekrastes ostas kā burāšanas galamērķus.

Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas 120 000,00 eiro apjomā, no tiem 85% (102 000,00 eiro) ir ERAF līdzekļi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 13% un Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums – 2%.

 

Samazināta līdzfinansējuma maksa Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā

Pieņemts lēmums 50% apmērā samazināt līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā. Līdzfinansējuma maksas samazinājums attiecināms uz mācību laiku no šā gada 1. novembra līdz brīdim, kad mācību process atsāksies klātienē pilnā apjomā. Līdzfinansējuma maksas samazinājums neattiecas uz vecākiem, kuriem saskaņā ar saistošajiem noteikumiem jau pienākas atbrīvojums 75% vai 100% apmērā.

Audzēkņu vecākiem, kuri veikuši pilnu līdzfinansējuma maksu par 2020. gada novembri, izglītības iestādēs tiks veikts maksājuma pārrēķins. Par piemēroto atvieglojumu audzēkņu vecākus informēs izglītības iestādes.

 

Apstiprina jauna kultūras projektu konkursa nolikumu

Domes sēdē apstiprināts jauna projektu konkursa „Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” nolikums.

Konkurss paredzēts, lai nodrošinātu radošu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu sabiedrībai un popularizētu Jūrmalu kā augstvērtīgu kultūras norišu vietu. Konkursa mērķis ir sekmēt starptautiska mēroga, ilglaicīgus, inovatīvus un kultūras daudzveidību sekmējošus projektus Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalas pilsētā.

 

Palielina atbalstu ārkārtas situācijā

26. novembrī Jūrmalas pilsētas domes sēdē nolemts 50 % apmērā samazināt līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā. 

 

Jūrmala līdz nākamā gada jūlijam atcels ielu tirdzniecības nodevu

Jūrmalas pilsētas dome līdz 2021.gada 30.jūnijam pagarinās periodu, kurā āra kafejnīcām un ielu tirgotājiem nebūs jāmaksā pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Tāpat uzņēmēju atbalstam līdz šā gada beigām pagarinās periodu, kurā pašvaldība Covid-19 ietekmē skartajiem uzņēmējiem piemēros nomas maksas atvieglojumus.

 

Apstiprināti jauni saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu, tīrības uzturēšanu un sabiedrisko kārtību

Domes sēdē 26. novembrī apstiprināja divus jaunus Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus: par teritorijas kopšanas un sanitārās tīrības uzturēšanu un par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā.

 

Pilnveidos teritorijas plānojuma grozījumus

Jūrmalas pilsētas dome nolēma veikt teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu un sagatavot to atkārtotai publiskajai apspriešanai.


Bildes autors : egor-220 pixabay

Informācija : jurmala.lv

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv